Ustawa 2.0 o szkolnictwie wyższym – konstruktywna opinia ekspertów Nowoczesnej

19.10.2017 19:00

Display_1

Wspólnie z ekspertami Nowoczesnej przygotowałam ponad 80 uwag do projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym konsoliduje funkcjonujące już przepisy: o szkolnictwie wyższym, o kredytach i pożyczkach studenckich, o stopniach i tytule naukowym oraz o zasadach finansowania nauki.

Osobiście uważam, że kierunek zmian proponowanych przez Ministra Gowina jest dobry, szkolnictwo wyższe nie przeszło niezbędnych zmian po 1989 roku. Ustawa zawiera zapowiedź zwiększenia finansowania nauki, poprawę jakości kształcenie doktoratów, a także podniesienie wysokości stypendiów doktoranckich, wzmocniona ma zostać również rola samorządów studenckich – ten kierunek zmian Nowoczesna popiera.

Jednak w ustawie są zapisy, które uważamy za błędne. Przede wszystkim ustawa nie odnosi się do uczelni niepublicznych. Najważniejszym kryterium powinna być jakość kształcenia, nie podział na uczelnie państwowe i prywatne.

Nowe przepisy mogą również spowodować zmniejszenie autonomii uczelni i ich wydziałów, poprzez powołanie Rad Uczelni, w których skład mogliby wchodzić politycy, nominacji dziekanów, kierowników instytutów itd. przez rektora, nie jak dotychczas przez wybory wewnętrzne wydziałów. W ustawie brak jest także zapisów wyłączających część zadań z prawa o zamówieniach publicznych, co utrudnia obecnie pracę uczelni.

Mimo dobrych założeń ustawy, trzeba poczekać na proces legislacyjny, ponieważ część polityków PiS już zapowiedziała, że może jej nie poprzeć lub w toku postępowania diametralnie zmienić jej założenia.