Odpowiedź na interpelację ws. polityki parkingowej samorządów

21.07.2016 08:00

Display_7

Pod koniec miesiąca, wraz z posłami Adamem Szłapką i Markiem Rucińskim, złożyłam
interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie polityki parkingowej samorządów. Praktykowane w niektórych miastach pobieranie opłat za parkowanie w soboty, zgodnie z wyrokiem wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny z 26 kwietnia br. (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/590CAF976A), jest nielegalne, ponieważ sobota w świetle prawa jest dniem wolnym od pracy. Uważamy, że jest to dobry moment na dyskusję nad polityką parkingową realizowaną przez samorządy.

Te mają dzisiaj ograniczoną możliwość kształtowania własnej polityki parkingowej. A przecież każdy samorząd wie najlepiej, jakie jest zapotrzebowanie na wprowadzenie takich stref, ich zakresu i opłat dostosowując rozwiązania do swojej specyfiki. Dlatego to gminom należy przekazać pełnię odpowiedzialności za politykę parkingową na ich obszarze.

W niektórych polskich miastach (np. miasta położone nad morzem), gdzie turystyka weekendowa jest bardzo mocno rozwinięta, konieczne jest wręcz stosowanie opłat za parkowanie w soboty i niedziele, dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców tych miast. Jest to zaledwie jeden z wielu przykładów, które pokazują zróżnicowaną specyfikę i potrzeby samorządów w tym zakresie.

Zapytaliśmy zatem Ministra Infrastruktury o to czy podległe mu Ministerstwo podjęło lub planuje podjąć jakieś kroki w celu zmian w prawie, które rozszerzyłyby możliwości samorządów do kształtowania własnej polityki parkingowej oraz zwiększyłyby kompetencje samorządów w zakresie ustalania opłat za parkowanie? W szczególności, czy Ministerstwo rozważa zmianę art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 26), która
pozwalałaby samorządom decydować o strefie płatnego parkowania bez ograniczeń.

Otrzymaliśmy odpowiedź od Podsekretarza Stanu, p. Jerzego Szmita, w której poinformował nas
o tym, że obecnie resort szczegółowo analizuje obowiązujące przepisy pod kątem wprowadzenia zmian w zakresie regulacji dotyczących stref płatnego parkowania (w tym opłat za postój w strefie płatnego parkowania).

„Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z ustabilizowaną tendencją legislacyjną w zakresie regulacji wysokości opłat i podatków lokalnych, realizując art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji, prawodawca określa zazwyczaj w ustawie maksymalną kwotę lokalnego podatku lub opłaty i formułuje zarazem odpowiednie upoważnienie dla właściwego organu do każdorazowego określania i modyfikowania ustawowej kwoty maksymalnej w relacji do różnych czynników faktycznych. Ponadto w zależności od przedmiotu regulacji oraz stopnia jej ingerencji w prawa jednostki prawodawca różnicuje zazwyczaj zakres przedmiotowy gminnej regulacji.”

W swojej odpowiedzi, p. Szmit potwierdził także nasze stwierdzenie, że sobotę należy traktować jako dzień wolny od pracy. Nie jest ona dniem roboczym w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, tym samym w soboty nie powinna być pobierana opłata za postój w strefie płatnego parkowania.