Interpelacja ws. wyboru Prezesa PAN

10.06.2019 14:22

Display_62197698_2237315436350702_6490940175584067584_o

❗️INTERPELACJA❗️
Niedawne wybory Prezesa PAN nie obyły się bez kontrowersji i wątpliwości - informacje docierające do mojego biura poselskiego przedstawiłam na początku złożonej właśnie interpelacji. W dodatku opublikowana w ostatnich tygodniach, a niezapowiadana wcześniej nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk, ma istotnie zwiększyć kompetencje jej Prezesa. Jednocześnie kwestii nadzoru nad Prezesem PAN od dawno ma miejsce tzw. negatywny konflikt kompetencji pomiędzy Premierem i Ministerem Nauki, nowelizacja ustawy nie proponuje żadnych rozwiązań w tym zakresie.
W interpelacji zapytuję m.in. o:
1️⃣ Jakie konkretnie czynności ze strony organów nadzorujących Prezesa PAN zostały podjęte w związku z doniesieniami o istotnych wątpliwościach i uchybieniach proceduralnych przy wyborze Prezesa PAN? Czy powiadomiono organy kontrolne lub dochodzeniowo-śledcze?
2️⃣ Czy ww. czynności i działania zostały przeprowadzone i zakończone przed nominacją prof. Duszyńskiego na bieżącą kadencję jako Prezesa PAN?
3️⃣ Proszę o wskazanie w jaki sposób wątpliwości i kontrowersje zostały uwzględnione w opublikowanej kilka tygodni temu propozycji nowelizacji ustawy o PAN. Odpowiedzi proszę udzielić zarówno w odniesieniu do legitymacji do sprawowania funkcji przez aktualnego Prezesa PAN, jak i w odniesieniu do ustawowych propozycji mechanizmów nadzorczo-kontrolnych.
4️⃣ Jaki jest wynik analizy skutków budżetowych dla wprowadzenia poszerzonych kompetencji Prezesa PAN wobec Dyrektorów instytutów naukowych PAN, a związanych z koniecznością przygotowania rozbudowanych struktur lub zakontraktowania podmiotów zewnętrznych?
5️⃣ Czy Prezes PAN, w odniesieniu do którego Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nierzetelne sprawowanie funkcji nadzorczych, powinien zostać wyposażony jednoosobowo w nowe, bardzo szerokie uprawnienia? W dodatku bez uregulowania kwestii nadzoru i kontroli nad jej działaniami?